Privacy Policy

Integretitetspolicy
Marie Moulinou (Green Moon aromatherapy)
Uppdaterad 2023-08-16

MARIE MOULINOU (GREEN MOON AROMATHERAPY) värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter.

Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). I Sverige finns en grundlagsskyddad rätt till skydd för den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter (2 kap. 6 § Regeringsformen).
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Jag vill med vår Dataskyddspolicy berätta för dig på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter.

Ansvar
GDPR ställer krav på att någon måste vara ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker. MARIE MOULINOU (GREEN MOON AROMATHERAPY) är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är jag som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för min verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

Journalföring är en central och nödvändig del av hälso- och sjukvården, och det regleras noggrant av patientdatalagen i Sverige. Journalföringen syftar till att dokumentera och spara relevant information om patientens hälsa, behandling och vårdhistorik. Det är viktigt att denna information hanteras på ett säkert och integritetsskyddande sätt. Vid journalföring följer vi patientdatalagen enligt följande:

• Skyldighet att föra journal
• Information som ska inkluderas
• Säkerhet och åtkomst
• Dokumentation av samtycke
• Rätt att korrigera och komplettera
• Avidentifiering och anonymisering
• Radering av journalinformation

Journalföring enligt patientdatalagen är en nödvändig process för att säkerställa adekvat vård och behandling av patienter samtidigt som deras integritet och rättigheter skyddas. En journalhandling ska bevaras minst 10 år efter det sista uppgiften fördes in.

Insamlande av personuppgifter
MARIE MOULINOU (GREEN MOON AROMATHERAPY) får in personuppgifter direkt från dig. Om jag får in uppgifter om dig från andra berättar jag för dig varifrån vi har fått dem.
Exempel på situationer när vi samlar in personuppgifter:

 • När du kontaktar mig för att du behöver min hjälp
 • När du skickar in handlingar till mig för att du vill ha min hjälp.
 • Om du anges som kontaktperson hos en leverantör eller i annat avtalsförhållande.
 • Om du anmäler dig till att prenumerera på mitt nyhetsbrev.
 • Du besöker min hemsida, under förutsättning att du har godkänt våra cookies. Den
  information som samlas in där kan i vissa fall utgöra personuppgifter, se vidare
  under rubriken ”Cookies”.
 • Vid anställning eller uppdrag.
  Exempel på uppgifter som jag samlar in är namn, kontaktuppgifter så som mobilnummer, adress och e-postadress. Beroende på vilken kontakt du har med oss kan vi också komma att behandla andra personuppgifter.

Ändamål
MARIE MOULINOU (GREEN MOON AROMATHERAPY) arbetar för att främja välbefinnandet hos sina kunder. Jag erbjuder aromaterapikonsultationer, kroppsvård och behandlingar. Jag behandlar främst personuppgifter för att kunna genomföra följande syften:
• Följa patientdatalagen
• Erbjuda mina kunder lämplig behandling.
• Sälja mina kunder de oljor de behöver och önskar.
• Skicka nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang och utbildningar.
• Hålla kontakt med mina kunder.
• Sammanställa statistik om de ärenden jag arbetar med, för att kunna anpassa mina tjänster enligt kundernas behov. Alla sammanställningar av statistik och beskrivningar av mitt arbete är alltid anonyma.
• Genomföra analys av beteenden på vår webbplats och andra digitala medier för att kunna leverera och utveckla dessa tjänster.

Vem får ta del av insamlade personuppgifter
MARIE MOULINOU (GREEN MOON AROMATHERAPY) delar inte med sig av dina personuppgifter till tredje part – annat än när sådan krävs för att vi ska kunna fullgöra avtal eller uppdrag, när jag är rättsligt förpliktigade till det, för att skydda dina grundläggande intressen eller vid utförande av en uppgift av allmänt intresse – annat än i avidentifierat skick i exempelvis statistiska sammanställningar. Du har rätt att motsätta dig att vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part.

Cookies och liknande
När du använder min hemsida och andra digitala medier samlas uppgifter in via cookies och liknande. Detta görs endast efter ett separat godkännande. Då lagras informationen om din användning. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling så som operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på min hemsida där mina tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Om cookies inte godkänns kan det medföra att vissa tjänster inte kan tillhandahållas.

Laglig grund, lagring och gallring
Den lagliga grunden för att MARIE MOULINOU (GREEN MOON AROMATHERAPY) att behandlar dina personuppgifter beror på vilken relation du har till mig och av vilken anledning jag behöver behandla uppgifterna. Det kan vara:

 • Samtycke – när du uttryckligen har sagt att jag får behandla dina uppgifter och förstått vad det betyder. I de fall du har lämnat ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst ta tillbaka detta genom att kontakta mig och meddela det.
 • Uppfyllande av avtal – för att jag ska kunna uppfylla avtal eller uppdrag.
 • Rättslig förpliktelse – till exempel för att jag ska kunna uppfylla sådant som krävs av mig genom lag
 • Berättigat intresse.
  Behandlingen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta säkerställs genom interna rutiner. MARIE MOULINOU (GREEN MOON AROMATHERAPY) kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en relation med oss, till exempel har ett pågående ärende, och en tid därefter beroende på ändamål. Uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser. Viss information kan behållas längre när så krävs i annan lagstiftning, exempelvis bokföringslagen och Patientdatalag (2008:355). Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter
Du har möjlighet att påverka hur MARIE MOULINOU (GREEN MOON AROMATHERAPY) behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt att få tillgång till dina uppgifter – du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos MARIE MOULINOU (GREEN MOON AROMATHERAPY) genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Detta är kostnadsfritt.
 • Rätt till rättelse – du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.
 • Rätt att bli bortglömd – du har rätt att begära att MARIE MOULINOU (GREEN MOON AROMATHERAPY) raderar dina personuppgifter om du skulle vilja. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar mig från att omedelbart radera dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokföringslagen – och vi blockerar då dina personuppgifter så att de endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter, eller exempelvis från och Patientdatalag (2008:355) som är sekretesskyddade enligt journaldatalagen som betyder att det står högre en GDPR.
 • Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas – du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
 • Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas – du har i vissa fall rätt att motsätta dig att jag behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.
 • Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen – om du anser att MARIE MOULINOU (GREEN MOON AROMATHERAPY) behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen
 • Rätt till dataportabilitet – om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. MARIE MOULINOU (GREEN MOON AROMATHERAPY) är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Vill du få ett utdrag om dina personuppgifter, lämna ny eller kompletterande information eller bli struken från mitt Givarregister, kontakta mig på 0735019599.